Suomessa on noin 23 miljoonaa hehtaaria metsää ja Suomi on Euroopan metsäisin maa. Yksityisessä omistuksessa metsistä on yli puolet. Suomessa on yhteensä 630 000 metsänomistajaa ja keskimääräisen metsätilan koko on noin 30 hehtaaria. Puolet metsänomistajista asuu metsätilallaan ja naisia metsänomistajista on noin neljäsosa. Metsänomistajien keski-ikä on liki 60 vuotta ja yhä useampi metsänomistaja on kaupunkilainen.

Suomen metsillä on huomattava merkitys puuperäisten tuotteiden, energian sekä virkistyksen lähteenä. Metsät kasvavat paljon enemmän kuin mitä niitä vuosittain käytetään ja metsillä onkin taloudellisen hyödyn lisäksi suuri merkitys hiilen sitojana ja ilmastonmuutoksen torjujana.

Metsien monipuolista käyttöä edistetään metsälailla, joka takaa metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän käytön. Suomen vuosittainen hakkuukertymä on noin 55 miljoonaa kuutiometriä ja Suomen metsäsektori kattaa bruttokansantuotteesta noin 4 %. Suomi vie ulkomaille mm. paperia ja kartonkia. Puulla on rooli myös energia- ja ilmastotavoitteissa: vuonna 2020 puuperäisen energian osuus tulee olemaan noin 30 % Suomen kokonaisenergiantuotannosta.

Tärkeimpiä lopputuotteita ovat paperi, kartonki ja erilaiset puutuotteet. Metsäsektori on suuri työllistäjä Suomessa. Asiantunteva ja oikeanaikainen metsänhoito on avainasemassa puuvarojen ylläpidossa. Valtio tukeekin metsänomistajia metsien hoidossa ja parannuksessa, millä on vaikutusta metsien kasvuun pitkällä aikavälillä.

Suomen metsien pääpuulajit ovat kuusi, koivu ja mänty. Yli 90 % Suomen metsistä on PEFC-sertifioitu, mikä todistaa metsien hyvän hoidon ja puuraaka-aineen kestävän alkuperän. Metsäsertifioinnin lisäksi metsien monimuotoisuutta tuetaan Metsien monimuotoisuusohjelmalla (METSO), joka perustuu yksityismetsien vapaaehtoiseen suojeluun.

Suomalaiset käyttävät metsiä myös virkistykseen ja retkeilyyn. Laajat jokamiehenoikeudet tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden mennä metsään ja nauttia luonnosta, metsänomistajan oikeuksia ja luontoa kunnioittaen.